Termos e condicións

CONDICIÓNS XERAIS DE RESERVA

INTRODUCIÓN

O presente documento ten por obxecto informarlle sobre as condicións xerais aplicables á tramitación das reservas a través da web casadobico.com, en diante, a Web.

Na Web atopará información sobre a dispoñibilidade, tarifas e servizos que ofrece a Casa do Bico. As reservas que se tramitan a través da Web formalízanse directamente entre o usuario e a empresa propietaria de Casa do Bico.

A tramitación das reservas implica a aceptación plena e incondicional da nota legal, da política de privacidade e das presentes condicións xerais na súa última versión. Por este motivo, recomendámoslle que proceda á lectura destas condicións, antes de formalizar a súa reserva, cada vez que acceda ao noso sitio web, xa que a Web resérvase o dereito de cambiar, modificar, engadir ou eliminar parte destas condicións en calquera momento.

REGULACIÓN XURÍDICA

As presentes condicións xerais están suxeitas ao disposto na Lei 7/1998, do 13 de abril, sobre Condicións Xerais de Contratación, o Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e usuarios e outras leis complementarias, a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, así como toda a normativa turística aplicable e, secundariamente, o Código Civil e o Código de Comercio.

CLAUSULADO

A formalización de reservas a través da Web está suxeita ás seguintes cláusulas:

 1. MANIFESTACIÓNS: O USUARIO MANIFESTA:

Ser maior de idade e ter plena capacidade para formalizar a reserva, indicando que entende e comprende todas as condicións que se atopan na Web.

Que os datos facilitados ao formalizar a reserva son verdadeiros, completos e concisos.

Que confirma a reserva solicitada e especialmente as datas sinaladas, de persoas, aloxamento e réxime elixido.

 1. ACCESO Á WEB

O acceso a esta páxina Web é responsabilidade do usuario.

 1. CONTRATACIÓN DE PRODUTOS E SERVIZOS A TRAVÉS DA WEB:

3.1. A reserva inclúe os servizos detallados segundo as condicións de reserva estipuladas na páxina desde a que se solicita ou formaliza dita reserva.
3.2. Estas condicións xerais debes ser aceptadas por ti antes de formalizar a reserva. O contrato poderá formalizarse en calquera dos idiomas dispoñibles na web.

 1. O PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE RESERVAS NA WEB DESENROLASE EN 4 PASOS:
 2. Dispoñibilidade: Busca datas, número de persoas e habitacións.
 3. Elección da pensión e tipo de habitación, tarifa
 4. Resumo da reserva, recollida de datos do cliente e, no seu caso, pago a través do TPV virtual.
 5. Confirmación da reserva
 6. Unha vez realizada a reserva, arquivaranse os correos electrónicos e rexistros xerados pola operación. O cliente recibirá por correo electrónico os datos da súa reserva, xunto cun número que o identificará (localizador).
 1. PREZO E PAGO:

5.1. As condicións, prezo e pagamento da estancia proxectada son os que se determinan expresamente nas condicións tarifarias incluídas na páxina onde realiza a reserva.
5.2. As promocións e ofertas só terán validez durante o tempo que permanezan accesibles para os destinatarios do servizo.
5.3. Os prezos indicados na Web son Prezos de venda polo miúdo, IVE incluído. A transacción realizarase en EUROS, calquera que sexa a procedencia do cliente.

Teña en conta que o prezo e as condicións ofrecidas no noso sitio web poden ser diferentes de cando en vez, aínda que solicite as mesmas datas.

 1. CANCELACIONS/MODIFICACIÓNS DE RESERVAS E NON PRESENTACIÓNS:

6.1 Segundo as condicións aplicables segundo a tarifa seleccionada polo cliente.
6.2 Podes cancelar sen cargos ata 30 días antes da data de chegada.
6.3 Poderase cancelar cun cargo do 25% da estadía entre 30 e 20 días antes da data de chegada.
6.4 En cancelacións de menos de 20 días, deberá pagar o 100% da súa reserva.
6.5 En calquera caso, pode cambiar a data de reserva para unha data posterior, pero esta reserva, en caso de cancelación posterior, aplicará o mesmo cargo de cancelación que a data orixinal de cancelación e modificación.
6.6. Todos os cargos que correspondan realizaranse na tarxeta bancaria que facilitou na súa reserva. Vostede acepta expresamente a realización dos devanditos cargos para atender as posibles penalizacións aplicables por cancelacións ou non presentacións.

 1. AVISOS

Todas as notificacións, requirimentos, solicitudes e demais comunicacións que teñan que realizar as partes en relación coas presentes condicións xerais es, deberán realizarse a través do correo electrónico ou a través do formulario de contacto dispoñible na web.

 1. Nulidade das cláusulas

Se unha ou varias das cláusulas incluídas nestas condicións xerais fosen declaradas nulas ou ineficaces total ou parcialmente, afectará unicamente a dita disposición ou a aquela parte que así fose declarada, subsistindo as condicións xerais en todo o demais, tendo tal disposición, ou a parte dela afectada, por non poñer.

 1. ACEPTACIÓN

A solicitude e formalización da reserva implica necesariamente que todas e cada unha destas condicións xerais, consideradas como parte integrante da reserva e completadas coas condicións tarifarias e a lexislación específica aplicable, son aceptadas expresamente por vostede.

 1. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

O presente contrato rexerase pola lexislación española e para calquera controversia que puidese xurdir sobre a súa validez, execución, cumprimento ou resolución, total ou parcialmente, as partes, con renuncia expresa ao seu propio foro se o tivesen, sometense expresamente á xurisdición e competencia dos Xulgados e Tribunais de Lugo (España).

Abrir chat
Axuda - Ayuda - Help
Ola! Hola! Hello!
Necesitas axuda? ¿Necesitas ayuda? Need help?